Statut - X. STRUČNA TIJELA ŠKOLE

Indeks Članka

X. STRUČNA TIJELA ŠKOLE

 
Članak 160.
Stručna tijela Škole su Nastavničko vijeće i Razredno vijeće.
 
Članak 161.
Nastavničko vijeće čine svi nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj Škole.
Nastavničko vijeće:
 • sudjeluje u utvrđivanju Godišnjeg plana i programa Škole i prati njegovo ostvarivanje
 • predlaže Školski kurikul
 • ocjenjuje stručne i pedagoške rezultate Škole
 • skrbi o uspješnom ostvarivanju odgojno-obrazovnog rada i o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima
 • zaključuje o oblicima pružanja pomoći djeci koja imaju pravo školovanja u Republici Hrvatskoj, a koja ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik
 • odlučuje o zahtjevu učenika ili roditelja (skrbnika) za prijelaz učenika u Školu, odnosno promjenu upisanog obrazovnog programa
 • utvrđuje trajanje dopunskog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta
 • određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči
 • odlučuje o zahtjevima učenika i roditelja o ispitima pred povjerenstvom nakon zaključene ocjene
 • određuje sadržaj razlikovnih i dopunskih ispita
 • odlučuje o nagradama i pedagoškim mjerama iz svog djelokruga
 • na prijedlog nadležnog liječnika odlučuje o privremenom ili trajnom oslobađanju obveze svladavanja sadržaja nastavnog predmeta ili aktivnosti koje bi mogle štetiti zdravlju učenika
 • raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Pravilnika o kućnom redu
 • utvrđuje program pripravničkog staža za nastavnike pripravnike
 • predlaže tri (3) člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika
 • raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima utvrđenim zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, ovim Statutom i općim aktima Škole.
Sjednice Nastavničkog vijeća saziva ravnatelj i njima predsjedava.
Nakon utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad sjednica započinje verifikacijom zapisnika s prošle sjednice i usvajanjem dnevnog reda.
Nastavničko vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.
O radu Nastavničkog vijeća vodi se zapisnik.
Zapisnike sa sjednice Nastavničkog vijeća vodi tajnik Škole ili član Nastavničkog vijeća kojeg odredi ravnatelj.
 
Članak 162.
Razredno vijeće čine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu.
Razredno vijeće:
 • skrbi o obrazovanju učenika u razrednom odjelu
 • skrbi o izvršavanju nastavnog plana i programa
 • utvrđuje opći uspjeh učenika
 • predlaže i odlučuje o pedagoškim mjerama za koje je ovlašteno
 • surađuje s roditeljima, odnosno starateljima učenika
 • odgovara za rad i uspjeh razrednog odjela
 • utvrđuje ocjenu iz vladanja
 • obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom.
Razredno vijeće radi na sjednicama, a saziva ga razrednik razrednog odjela ili ravnatelj koji ujedno i rukovodi sjednicom.
Razredno vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.
 
Članak 163.
Svaki razredni odjel ima razrednika.
Razrednik je stručan voditelj razreda i Razrednog vijeća.
Razrednika određuje ravnatelj na početku školske godine.
Razrednik:
 • brine o realizaciji nastavnog plana i programa i Godišnjeg plana rada
 • prati rad i redovito pohađanje nastave učenika razrednog odjela te skrbi o njima
 • održava tjedno sat razrednog odjela na kojem razmatra i rješava odgojno-obrazovna pitanja i probleme razrednog odjela
 • organizira prijeko potrebnu pomoć učenicima
 • brine o redovitom ocjenjivanju učenika
 • predsjeda ispitnim povjerenstvima učenika svog razreda ako nije ispitivač na ispitu
 • podnosi izvješća o radu razrednog odjela i razrednog vijeća Nastavničkom vijeću i ravnatelju Škole
 • predlaže Razrednom vijeću ocjenu iz vladanja
 • ispunjava i supotpisuje razredne svjedodžbe, prijepise ocjena i drugu razrednu dokumentaciju
 • surađuje s roditeljima (skrbnicima i odgojiteljima u Sjemeništu) u odgojno-obrazovnom procesu
 • saziva roditeljske sastanke ili organizira druge oblike suradnje u dogovoru s ravnateljem
 • izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima
 • poziva na razgovor u Školu roditelja koji ne skrbi o učenikovu redovitom izvršavanju školskih obveza
 • priprema i saziva sjednice Razrednog vijeća
 • predlaže pohvale i nagrade učenicima
 • predlaže pedagoške mjere i odlučuje o pedagoškim mjerama iz svog djelokruga
 • prati život i rad učenika izvan škole
 • obavlja druge poslove sukladno ovom Statutu i drugim općim aktima Škole.
Članak 164.
Stručno vijeće (aktiv) čine svi nastavnici odgovarajućeg nastavnog predmeta, odnosno skupine srodnih predmeta.
Stručna vijeća stručna su tijela Nastavničkog vijeća koja se brinu o što uspješnijem izvođenju nastave prema okvirnom, odnosno izvedbenom programu pojedinih nastavnih predmeta ili skupine predmeta ili prema Godišnjem izvedbenom kurikulu.
 
Članak 165.
Stručna vijeća (aktivi) rade na sjednicama.
Sjednicu stručnog vijeća priprema, saziva i vodi voditelj stručnog vijeća kojeg, na prijedlog Nastavničkog vijeća, imenuje ravnatelj.
 
Članak 166.
Stručno vijeće (aktiv) obavlja stručne poslove u svezi s izradom izvedbenog programa, kriterija i instrumenata za praćenje i ocjenjivanje znanja i vještina učenika, kao i obveza učenika u svakom predmetu, predlaganjem nabave nastavnih sredstava i pomagala za odgovarajuće predmete, odabirom udžbenika i priručnika, te druge pomoćne literature, kao i predlaganjem rasporeda nastavnika po nastavnim predmetima, razredima i razrednim odjelima.
Stručno vijeće obavlja i druge stručne poslove na temelju zaključaka i uputa Nastavničkog vijeća.