Statut - XVII. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Indeks Članka

 

XVII. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Članak 192.
Pravo na pristup informacijama odnosno ograničenje na pristup informacijama u Školi ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i provedbenim propisima donesenim temeljem tog zakona.
Škola će omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire:
 • pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na svojim mrežnim stranicama, oglasnim pločama ili u javnim glasilima
 • davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za:
  • neposrednim davanjem informacije
  • davanjem informacije pismenim putem
  • uvidom u pismena i preslikom pismena koje sadrži traženu informaciju
  • dostavom preslike pismena koje sadrži traženu informaciju
  • na drugi način prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Članak 193.
Škola će omogućiti pristup informaciji korisniku na temelju njegova pismenog ili usmenog zahtjeva.
Kada je zahtjev iz stavka 1. podnesen usmeno ili telefonski, o tome će se načiniti službena bilješka, a kada je podnesen elektroničkom poštom, zabilježit će se kao pismeni zahtjev.
 
Članak 194.
O zahtjevu korisnika iz prethodnog članka ovoga Statuta odlučit će se najkasnije u roku do 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Škola će omogućiti svakom korisniku pristup traženoj informaciji prema propisima i pod redovnim okolnostima.
Škola će odbiti zahtjev korisnika:
 • kada postoje razlozi koji ograničavaju pristup informacijama
 • ako postoje razlozi koji ograničavaju informaciju prema testu razmjernosti i javnog interesa
 • ako se utvrdi da nema osnove za dopunu ili ispravak informacije
 • ako se traži informacija koja nema obilježje informacije prema propisima.
Škola će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija nalazi.
O odbijanju ili odbacivanju zahtjeva iz stavka 2. ili 3. ovoga članka odlučuje se rješenjem.
 
Članak 195.
Kada ravnatelj procijeni da postoji stalna potreba za ostvarivanjem prava na pristup informacijama, on treba osigurati obavljanje potrebnih poslova od službenika za informiranje.
Ravnatelj uređuje obavljanje poslova službenika za informiranje sklapanjem ugovora o radu, ugovora o djelu ili ugovora o volontiranju.
 
Članak 196.
Kod davanja informacija korisnicima se ne naplaćuju upravne pristojbe, već samo nadoknada stvarnih troškova.