Statut - V. DJELATNOST ŠKOLE

Indeks Članka

V. DJELATNOST ŠKOLE

Članak 17.
Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje za stjecanje srednje školske spreme i vjerski odgoj mladih.
Škola ostvaruje program srednjeg školstva na temelju Školskog kurikula i Godišnjeg plana i programa sukladno nauku i moralnim načelima Katoličke Crkve.
 
Članak 18.
Škola izvodi propisani nastavni plan i program klasične gimnazije u četverogodišnjem trajanju.
 
Članak 19.
Škola djelatnost srednjeg školstva obavlja kao javnu službu kroz:
 • upise i ispise učenika vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije
 • organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije
 • vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima
 • izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima
 • organizaciju ispita (ispita pred povjerenstvom, popravnih, predmetnih, razlikovnih i dopunskih) i vođenje evidencije o njima
 • izdavanje svjedodžbi i drugih potvrda
 • upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu.
Članak 20.
Škola može mijenjati djelatnost samo uz prethodnu suglasnost Osnivača i pod uvjetima propisanim zakonom.
 
Članak 21.
Školski kurikul donosi se temeljem Nacionalnog kurikula, Zakonika kanonskog prava o katoličkoj školi i Nacionalnog ureda HBK-a za katoličke škole.
 
Članak 22.
Školski kurikul utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program Škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima. Njime se određuje nastavni plan i program izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, izborni dio međupredmetnih tema, druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte te njihovi kurikuli ako nisu određeni Nacionalnim kurikulom.
Školskim se kurikulom utvrđuje strategija razvoja škole, aktivnost, program i/ili projekt, kao i ciljevi, namjena, nositelji, način realizacije, vremenik i način praćenja programa i/ili projekta Škole.
 
Članak 23.
Školski kurikul donosi Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća i uz prethodno mišljenje Vijeća roditelja najkasnije do 7. listopada tekuće školske godine.
Školski kurikul mora biti dostupan svakom roditelju i učeniku u pisanom obliku.
Smatra se da je Školski kurikul dostupan u pisanom obliku ako je objavljen na mrežnim stranicama Škole.
Školski kurikul obvezno je elektroničkom poštom dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja do 15. listopada tekuće godine.
 
Članak 24.
Godišnji plan i program rada Škole donosi se na temelju nastavnog plana i programa i Školskog kurikula. Njime se utvrđuje mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova.
Godišnji plan i program rada Škole sadrži:
 • podatke o uvjetima rada
 • podatke o izvršiteljima poslova
 • godišnji kalendar rada
 • vremenik dopunskog rada i popravnih ispita
 • vremenik polaganja državne mature
 • podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada
 • tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada
 • planove rada ravnatelja, odnosno nastavnika te stručnih suradnika
 • planove rada stručnih tijela
 • plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja, u skladu s potrebama Škole
 • podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja Škole.
Godišnji plan i program rada, na prijedlog ravnatelja Škole i uz prethodno mišljenje Vijeća roditelja, donosi Školski odbor najkasnije do 7. listopada tekuće školske godine.
Godišnji plan i program obvezno je elektroničkom poštom dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja do 15. listopada tekuće godine te objaviti na mrežnoj stranici Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
 
Članak 25.
Ravnatelj, pri dostavljanju prijedloga Školskog kurikula i Godišnjeg plana i programa rada Vijeću roditelja, određuje rok u kojem je Vijeće roditelja dužno dostaviti svoje mišljenje. Ako Vijeće roditelja u zadanom roku ne dostavi svoje mišljenje, smatra se da na prijedlog Školskog kurikula i Godišnjeg plana i programa rada nema primjedaba.
 
Članak 26.
Ravnatelj obavlja redovnu kontrolu izvršenja plana i programa rada, poduzima mjere za pravovremeno i kvalitetno izvršavanje planiranih zadaća, kao i drugih poslova iz djelokruga rada Škole te je odgovoran za izvršenje istoga.
 
Članak 27.
Nastava i drugi oblici obrazovnog rada Škole izvode se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 
Članak 28.
Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju, Škola će organizirati dopunsku nastavu, a za učenike koji u nekim od nastavnih predmeta ostvaruju nadprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet, Škola će organizirati dodatnu nastavu.
 
Članak 29.
U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika te poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika kao i razvijanja zajedništva i društvenog života učenika.
Izvannastavne aktivnosti planiraju se Školskim kurikulom, Godišnjim planom i programom rada i programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi.
Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne, ali Nastavničko vijeće može učenicima priznati rad u tim aktivnostima kao ispunjavanje školskih obveza.
 
Članak 30.
Škola može osnivati učeničke klubove i društva.
Škola može biti vježbaonica (nastavna baza) za studente koji se osposobljavaju za obavljanje odgojno-obrazovnih poslova.
 
Članak 31.
Izvanškolske aktivnosti (izleti, terenska nastava, ekskurzije, duhovne obnove, hodočašća) koje su izrijekom u funkciji realizacije nacionalnog kurikula i Nastavnog plana i programa, a u skladu su s Godišnjim planom i programom rada i Školskim kurikulom, Škola može izvoditi i izvan mjesta u kojem joj je sjedište.
Ove se aktivnosti organiziraju i provode u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, uz pismenu suglasnost roditelja.
 
Članak 32.
Škola ima knjižnicu.
Školska knjižnica sastavni je dio nastavnog i stručno-pedagoškog rada.
Rad knjižnice uređuje se Pravilnikom o radu školske knjižnice u skladu s odredbama ovog Statuta.
 
Članak 33.
U svezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa susjednim školama, drugim ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
 
Članak 34.
Školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza sljedeće godine i ima dva polugodišta.
Tijekom školske godine učenici imaju pravo na zimski, proljetni i ljetni odmor u skladu sa Zakonom.
Nastavnu godinu, odnosno početak i završetak nastave, broj radnih dana i odmore učenika za svaku školsku godinu propisuje odlukom ministar nadležan za obrazovanje.
 
Članak 35.
Škola o svojoj djelatnosti, učenicima i radnicima vodi posebnu pedagošku i drugu dokumentaciju i evidenciju sukladno zakonu i propisu donesenom na temelju zakona.
 
Članak 36.
Škola ima Dan Škole.
Dan Škole slavi se na svetkovinu Blagovijesti, u skladu s liturgijskim kalendarom, a obilježava se euharistijskim slavljem i prigodnim kulturno-umjetničkim programom.VI. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA ŠKOLE
 
Članak 37.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Škole u cilju ostvarivanja srednjoškolskog odgoja i obrazovanja mladih, nastavnog plana i programa te godišnjeg plana i programa rada Škole.
Unutarnjim ustrojstvom Škole povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova kako bi se ostvarili primjereni rezultati u procesu odgoja i obrazovanja učenika i zadovoljavanje njihovih potreba i interesa te rad Škole kao javne službe.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Škole pobliže se uređuje ustrojstvo i način rada Škole, radna mjesta u Školi i rad Škole kao javne službe.
 
Članak 38.
Škola se ustrojava kao samostalna i jedinstvena srednjoškolska ustanova u kojoj se ostvaruju:
 • stručno-pedagoški poslovi
 • pravni i administrativni poslovi
 • financijsko-računovodstveni poslovi
 • pomoćno-tehnički poslovi.
Članak 39.
Stručno-pedagoškim poslovima osigurava se:
 • obavljanje svih poslova u svezi s organiziranjem odgojno-obrazovnog rada u Školi
 • praćenje i analiziranje odgojno-obrazovnog rada
 • vođenje i čuvanje pedagoške dokumentacije
 • praćenje napredovanja učenika
 • briga o stručnom i pedagoškom obrazovanje radnika
 • knjižničarski poslovi.
Stručno-pedagošku službu čine: ravnatelj, pedagog, psiholog i knjižničar. Službom rukovodi ravnatelj.
 
Članak 40.
Pravni i administrativni poslovi ustrojavaju se radi:
 • obavljanja općih, pravnih i kadrovskih poslova
 • čuvanja dokumentacije Škole u skladu s odredbama zakona
 • vođenja propisane evidencije o radnicima i učenicima
 • obavljanja drugih poslova određenih zakonom i drugim aktima Škole potrebnim za rad i poslovanje te ostvarivanje prava i obveza radnika Škole.
Pravno-administrativnim poslovima rukovodi tajnik.
 
Članak 41.
Financijsko-računovodstveni poslovi ustrojavaju se radi:
 • obavljanja svih računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova te poslova statistike i analize materijalno-financijskih poslovanja
 • čuvanja i arhiviranja financijsko-računovodstvene dokumentacije
 • obavljanja i drugih poslova određenih zakonom i drugim aktima Škole.
Financijsko-računovodstvenim poslovima rukovodi voditelj računovodstva.
 
Članak 42.
Pomoćno-tehničkim poslovima osiguravaju se primjereni tehnički i drugi uvjeti za ostvarivanje nastavnog plana i programa, te drugi potrebni uvjeti za rad i poslovanje Škole prema propisanim normativima i standardima rada.
Pomoćno-tehničkim poslovima rukovode ravnatelj i tajnik Škole.
 
Članak 43.
Unutarnji život i rad Škole zasniva se na metodama i oblicima rada koji pridonose:
 • poticanju inicijative i razvijanju samostalne aktivnosti učenika i privikavanju temeljitom učenju
 • razvoju vrlina u duhu kršćanstva
 • razvoju intelektualne radoznalosti i kritičnosti duha
 • izgradnji odnosa prema radu i uzajamnom poštovanju učenika, roditelja i nastavnika.
Članak 44.
U cilju suradnje i usklađivanja odgojnog djelovanja Škole održavaju se zajednički sastanci tijela Škole, nastavnika, roditelja i učenika.
 
Članak 45.
U Školi se nastava organizira po razredima, a neposredno izvodi u razrednom odjelu i obrazovnoj skupini.
Broj učenika u razrednom odjelu određen je državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Razredni odjeli, sukladno zakonu i provedbenim propisima, ustrojavaju se na početku školske godine.
U pojedinim oblicima rada (rad s darovitim učenicima, vježbe i sl.) razredni se odjeli mogu organizirati u obrazovne skupine (grupe).
 
Članak 46.
Nastava se izvodi u pet (5) radnih dana tjedno i u pravilu se odvija u prijepodnevnoj smjeni.
 
Članak 47.
Odgojno-obrazovni rad ostvaruje se u pravilu u najmanje sto sedamdeset i pet (175) nastavnih dana, odnosno u trideset i pet (35) nastavnih tjedana, a za učenike četvrtih razreda u najmanje sto šezdeset (160) nastavnih dana, odnosno trideset i dva (32) nastavna tjedna.
Ukupan broj tjednih sati ne smije prelaziti četrdeset (40) sati.
Nastavni sat traje četrdeset i pet (45) minuta.
 
Članak 48.
Tjedno radno vrijeme Škole raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja nastavnog plana i programa te zadovoljavanju potreba učenika, njihovih roditelja, građana i drugih pravnih osoba.
Radno vrijeme za učenike može se organizirati poludnevno, produljeno ili cjelodnevno, prema potrebama organiziranja nastave i ostalih djelatnosti za učenike, a u skladu s propisanim kriterijima.
 
Članak 49.
Dnevni odmor za učenike i nastavnike organizira se sukladno kriterijima pedagoškog rada.
Dnevni odmor za ostale radnike Škole traje trideset (30) minuta i ne može biti na početku ili na kraju radnog vremena.
Dnevni odmor za ostale radnike, u pravilu, Škola treba organizirati tako da se ne prekida rad u vrijeme uredovanja sa strankama.
Uredovno vrijeme za rad sa strankama, posebno s učenicima i roditeljima, određuje se sukladno potrebama učenika i roditelja tako da im se omogući da izvan svog radnog vremena mogu dobiti potrebne informacije u Školi.
Godišnji odmori nastavnika i stručnih radnika u pravilu se organiziraju u vrijeme ljetnog odmora učenika.
 
Članak 50.
Škola je dužna preko oglasne ploče u Školi kao i na svojim mrežnim stranicama obavijestiti javnost o radnom vremenu Škole, odnosno uredovnom vremenu za rad s građanima, učenicima, njihovim roditeljima i drugim strankama.
 
Članak 51.
Unutarnji rad i život Škole uređuje se Pravilnikom o kućnom redu, sukladno temeljnim načelima katoličkog odgoja.
Pravilnikom se utvrđuju:
 • pravila i obveze ponašanja u Školi
 • pravila međusobnih odnosa učenika
 • pravila međusobnih odnosa učenika i radnika Škole
 • pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja i nasilja
 • način postupanja prema imovini Škole
 • pravila pristojnog odijevanja.
Pravilnik o kućnom redu donosi Školski odbor, uz suglasnost Osnivača, nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.
 
Članak 52.
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti u Školi prema kojemu su dužne postupati sve osobe koje Kodeks obvezuje, donosi Školski odbor, uz suglasnost Osnivača, nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.