Statut - IV. IMOVINA I FINANCIJSKO POSLOVANJE ŠKOLE

Indeks Članka

IV. IMOVINA I FINANCIJSKO POSLOVANJE ŠKOLE

Članak 13.
Imovinu škole čine nekretnine, pokretnine i novčana sredstva. Imovinom raspolaže Škola pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.
Radnici Škole dužni su skrbiti o imovini Škole.
Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne samouprave te iz donacija Osnivača.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom za kalendarsku godinu.
Financijski plan može se tijekom godine mijenjati:
  • ako se primitci ne ostvaruju prema planu
  • ako nastane potreba za promjenom plana primitaka i izdataka.
Ravnatelj je naredbodavac za izvršenje financijskog plana.
O financijskom poslovanju Škola donosi periodične obračune i završni račun za kalendarsku godinu koje usvaja Školski odbor, a ravnatelj ih je dužan pravodobno dostaviti nadležnim tijelima.
Pravilnikom o računovodstvu i financijskom poslovanju pobliže se uređuje način obavljanja računovodstveno-financijskih i knjigovodstvenih poslova Škole.
 
Članak 14.
Ako Škola u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužna je upotrebljavati tu dobit za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno zakonu i propisima donesenima na temelju zakona.
O raspodjeli dobiti Škole odlučuje ravnatelj uz suglasnost Osnivača.
 
Članak 15.
Za obveze u pravnom prometu Škola odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Nadbiskupija solidarno i neograničeno odgovara za obveze Škole.
 
Članak 16.
Škola ne može bez suglasnosti Osnivača steći i opteretiti nekretninu.
Škola ne može bez suglasnosti Osnivača otuđiti nekretninu ili drugu imovinu Škole bez obzira na njezinu vrijednost.
Škola ne može dati u zakup objekte i prostore ili mijenjati namjenu objekata Škole bez suglasnosti Osnivača.