Statut - XV. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

Indeks Članka

XV. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

Članak 182.
O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj i tajnik ili neka druga ovlaštena osoba.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka pravosudnim i upravnim tijelima.
Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.
 
a) Poslovna tajna
Članak 183.
U interesu čuvanja sigurnosti i uspješnosti poslovanja pojedini podaci o radu i poslovanju Škole kao i odnos Škole prema drugim tijelima predstavljaju poslovnu tajnu i mogu se priopćiti trećim osobama samo na način propisan zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
Poslovnom tajnom smatraju se:
  • dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom
  • podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Školi
  • podaci o poslovnim rezultatima Škole
  • mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti
  • plan fizičke i tehničke zaštite radnika i imovine Škole
  • druge isprave i podatci čije bi priopćavanje bilo protivno interesima Škole i njenog Osnivača.
Članak 184.
Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi radnici Škole bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.
Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Školi.
 
Članak 185.
Podatci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na očevid tijelima ovlaštenim zakonom odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju.
 
b) Profesionalna tajna
Članak 186.
Profesionalnom tajnom smatra se sve što nastavnici, stručni suradnici i drugi radnici Škole saznaju o učenicima i njihovim roditeljima, a čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti moralnu ili materijalnu štetu učenicima, roditeljima ili skrbnicima učenika.