Statut - VIII. PRAVA I DUŽNOSTI NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I OSTALIH RADNIKA ŠKOLE

Indeks Članka

VIII. PRAVA I DUŽNOSTI NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I OSTALIH RADNIKA ŠKOLE

Članak 134.
Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom bilo da sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima, bilo da obavljaju stručne, administrativno-tehničke ili pomoćne poslove.
 
Članak 135.
Odgojno-obrazovni rad u Školi obavljaju nastavnici i stručni suradnici.
Nastavnik i stručni suradnik Škole može biti osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ima odgovarajuću stručnu spremu i pedagoške kompetencije i koja može nastavu izvoditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Nastavnik i stručni suradnik Škole mora ispunjavati i posebne uvjete koje odredi Osnivač Škole.
Posebni uvjeti koje mora ispunjavati nastavnik i stručni suradnik u Školi jesu: zdrav kršćanski pogled na svijet i život kako bi uz stručnu spremu i pedagošku sposobnost pružao svjedočanstvo ljudske, kulturne i kršćanske zrelosti, te sposobnost surađivanja u ostvarivanju temeljnog cilja Škole.
Svako postupanje nastavnika i stručnog suradnika protivno ovim odredbama ravnatelj može sankcionirati otkazivanjem ugovora o radu.
 
Članak 136.
Nastavnici i stručni suradnici imaju pravo i dužnost neprekidno se pedagoški i stručno usavršavati, pratiti znanstvena postignuća i unaprjeđivati pedagošku praksu.
Ravnatelj donosi godišnji plan i program usavršavanja na prijedlog nastavnika i stručnih suradnika.
Plan i program pedagoško-stručnog usavršavanja i duhovne formacije nastavnika sastavni je dio školskog Godišnjeg plana i programa.
Svi radnici trebaju sudjelovati na programima duhovne formacije koje organizira Nacionalni ured za katoličke škole.
 
Članak 137.
Radne obveze nastavnika u sklopu radnog tjedna obuhvaćaju osim neposrednog rada s učenicima, pedagoškog i stručnog usavršavanja i:
  • pripremu nastave, planiranje i priprema nastavnih zadaća, ocjenjivanje pismenih i ostalih uradaka učenika
  • vođenje različitih odgojno-obrazovnih oblika rada (razredništvo, kabinet, slobodne aktivnosti i humanitarni programi)
  • sudjelovanje u radu stručnih tijela (Razrednog i Nastavničkog vijeća, stručnog aktiva, ispitnog povjerenstva)
  • pripreme i provedbe izleta i/ili ekskurzija
  • nazočnost javnim priredbama i svečanostima
  • nazočnost u izvannastavnim aktivnostima iz Školskog kurikula
  • posjete kulturnim i drugim ustanovama i institucijama
  • suradnju s roditeljima, odgojiteljima Sjemeništa, skrbnicima, učeničkim domovima i drugim pravnim osobama.
Ostale obveze nastavnika u neposrednom nastavnom kao i u drugim oblicima rada uspostavljaju se sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona, Godišnjem planu i programu Škole, Školskom kurikulu te općim aktima Škole.
 
Članak 138.
Tjedno radno vrijeme nastavnika je četrdeset (40) sati. Tjedna norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada utvrđuje se Pravilnikom o normi.
Normu neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima kao i način utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u srednjoj školi propisuje ministar nadležan za obrazovanje.
 
Članak 139.
Ugovor o zasnivanju i prekidu radnog odnosa u Školi donosi ravnatelj uz prethodnu suglasnost Školskog odbora.
Osnivač može glede zasnivanja radnog odnosa postaviti i posebne uvjete koji će se uglavnom odnositi na ćudoredne osobine radnika.
 
Članak 140.
Nastavnici i stručni suradnici bez radnog iskustva zasnivaju radni odnos kao pripravnici.
Ravnatelj utvrđuje program pripravničkog staža u suradnji sa stručnim suradnicima.
Pripravnički staž traje godinu dana, tijekom koje se pripravnik osposobljava za samostalan rad. U roku od godine dana od isteka pripravničkog staža dužan je položiti stručni ispit.
Rok za polaganje stručnog ispita u slučaju privremene nesposobnosti radnika za rad, korištenja rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta produžuje se za onoliko vremena koliko je trajala njegova nesposobnost za rad.
Ukoliko pripravnik ne položi stručni ispit, prestaje mu radni odnos sukladno Zakonu.
Program, način i uvjeti polaganja utvrđuju se i provode sukladno pravilniku koji donosi ministar nadležan za obrazovanje.
 
Članak 141.
Nastavnici zasnivaju radni odnos Ugovorom o radu na temelju natječaja. Potrebu za nastavnikom Škola obvezno oglašava putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te objavljuje na mrežnoj stranici i na oglasnoj ploči Škole.
S nastavnikom koji ima zasnovan radni odnos u jednoj srednjoj školi s nepunom tjednom normom može se zasnovati radni odnos u drugoj školi do propisane tjedne norme rada bez javnog oglašavanja.
Ukoliko se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete utvrđene Zakonom, radni odnos može se zasnovati na određeno vrijeme s osobom koja glede stupnja stručne spreme ne ispunjava uvjete utvrđene Zakonom o srednjem školstvu, a najdulje do kraja školske godine u kojoj je zasnovan radni odnos.
 
Članak 142.
Nastavniku, koji tijekom školske godine ispuni uvjete za starosnu mirovinu, prestaje radni odnos na kraju školske godine u kojoj je ispunio uvjete za prestanak radnog odnosa prema propisima Zakona o radu.
 
Članak 143.
Ravnatelj utvrđuje ispunjava li svaki nastavnik tjedna zaduženja i obveze određene Statutom, općim aktima, Godišnjim planom i programom Škole, te Školskim kurikulom.
Ravnatelj je dužan pribaviti mišljenje Nastavničkog vijeća i drugih stručnih službi te izvješća i nalaze mjerodavnih prosvjetnih tijela ukoliko nastavnik ne ispunjava obveze iz stavka 1. ovog članka.
 
Članak 144.
Nastavnici su dužni svake tri (3) godine obaviti liječnički pregled.
Raspored upućivanja nastavnika na liječnički pregled utvrđuje ravnatelj Škole.
 
Članak 145.
U slučaju sumnje da je nastavniku narušeno psihofizičko zdravlje u mjeri koja bitno umanjuje njegovu radnu sposobnost, ravnatelj predlaže Školskom odboru upućivanje nastavnika na liječnički pregled i prije isteka roka od tri (3) godine.
Ukoliko nastavnik odbije izvršiti odluku o upućivanju na liječnički pregled, prestaje mu radni odnos.
Ako se liječničkim nalazom utvrdi da je zdravlje nastavnika bitno narušeno i da mu je bitno umanjena sposobnost obavljanja odgojno-obrazovnog rada, ravnatelj ga je dužan rasporediti na druge odgovarajuće poslove prema njegovoj radnoj sposobnosti.
Ako nastavnik odbija preuzeti novi raspored, prestaje mu radni odnos (osobno uvjetovan otkaz).
 
Članak 146.
Škola ima tajnika.
Tajnik Škole jest osoba koja ima visoku stručnu spremu pravnog smjera i koja ispunjava posebne uvjete koje određuje Osnivač.
Tajnik obavlja upravno-pravne i stručne poslove te poslove u svezi s radnim odnosima. Radni odnosi u Školi uređuju se sukladno propisima koji uređuju područje srednjoškolskog obrazovanja, općim propisima o radnim odnosima i kolektivnom ugovoru.
 
Članak 147.
Prava i obveze stručnih suradnika i ostalih radnika Škole utvrđuju se općim aktima sukladno propisima o radnim odnosima i kolektivnom ugovoru.
Poslove ostalih radnika u Školi mogu obavljati osobe koje, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavaju i posebne uvjete utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Škole, kao i posebnim uvjetima koje propisuje Osnivač.