Statut - XI. RODITELJI, SKRBNICI UČENIKA I ODGOJITELJI U SJEMENIŠTU

Indeks Članka

XI. RODITELJI, SKRBNICI UČENIKA I ODGOJITELJI U SJEMENIŠTU

Članak 167.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva odgojno-obrazovne djelatnosti, Škola surađuje s roditeljima, skrbnicima i odgojiteljima u Sjemeništu.
Suradnja Škole s roditeljima, skrbnicima učenika, odgojiteljima u Sjemeništu ostvaruje se putem individualnih razgovora, Vijeća roditelja, roditeljskih susreta i duhovnih obnova i sl.
 
Članak 168.
Roditelji, skrbnici i odgojitelji u Sjemeništu dužni su pratiti rad i napredovanje učenika, odazvati se pozivima Škole i sa Školom surađivati.
Roditelji, skrbnici i odgojitelji u Sjemeništu odgovorni su za učenikovo redovno pohađanje nastave.
Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, izvannastavnim aktivnostima, programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je pribaviti pismenu suglasnost roditelja.
 
Članak 169.
Ostvarivanje prava i obveza roditelja ili skrbnika učenika te suradnja između roditelja ili skrbnika i Škole pobliže se uređuje Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Škole.
 
Članak 170.
Poseban oblik suradnje škole s roditeljima i skrbnicima učenika te odgojiteljima u Sjemeništu ostvaruje se kroz Vijeće roditelja.
Vijeće roditelja ima devet (9) članova.
Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja i skrbnika učenika razrednih odjela Škole te jednog predstavnika Sjemeništa.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju na početku školske godine jednog predstavnika u Vijeće roditelja na roditeljskom sastanku.
Izbor predstavnika roditelja iz prethodnog stavka ovog članka obavlja se javnim glasanjem na sastanku razrednog odjela.
Za člana Vijeća roditelja izabran je predstavnik roditelja koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.
Postupkom izbora rukovodi razrednik razrednog odjela.
 
Članak 171.
Konstituirajuću sjednicu izabranih predstavnika u Vijeće roditelja saziva ravnatelj Škole koji do izbora predsjednika Vijeća predsjeda sjednicom.
Vijeće roditelja smatra se konstituiranim izborom predsjednika Vijeća.
Predsjednik Vijeća bira se tajnim glasanjem natpolovičnom većinom glasova između svih članova Vijeća.
Tajno glasanje obavlja se zaokruživanjem jednog imena na glasačkom listiću s imenima svih članova.
Ako su dva kandidata ili više njih dobila isti broj glasova, u drugom krugu bira se samo između tih kandidata dok se ne postigne potrebna većina.
Glasanje za izbor predsjednika Vijeća provodi radnik Škole kojeg odredi ravnatelj.
Zamjenik predsjednika Vijeća bira se na isti način i po postupku koji je određen za predsjednika.
 
Članak 172.
Mandat članovima Vijeća roditelja traje jednu školsku godinu.
Roditelju prestaje članstvo u Vijeću roditelja:
 • ako sam zatraži razrješenje
 • ako njegovu djetetu prestane status redovnog učenika Škole
 • ako tako odluče roditelji razrednog odjela čiji je izabrani predstavnik
 • ako tako odluči ravnatelj.
U slučaju prijevremenog prestanka mandata člana Vijeća roditelja imenuje se novi član sukladno odredbama Statuta.
 
Članak 173.
Vijeće roditelja radi na sjednicama i:
 • daje mišljenje o prijedlogu Školskog kurikula i Godišnjeg plana i programa Škole i raspravlja o izvješćima ravnatelja o njihovom izvršenju
 • razmatra predstavke i prijedloge roditelja ili nastavnika od interesa za rad Škole i daje svoje mišljenje
 • upućuje prijedloge, mišljenja i slične predstavke ravnatelju Škole i Školskom odboru vezane uz unaprjeđivanje i ostvarivanje ciljeva odgojno-obrazovne djelatnosti
 • raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Pravilnika o kućnom redu
 • razmatra probleme u odgojnom radu u Školi i daje svoje prijedloge za njihovo rješavanje
 • zauzima stavove o pitanjima koja su u nadležnosti tijela upravljanja i stručnih tijela kada to oni zatraže od Vijeća roditelja
 • daje inicijativu za poduzimanje akcija koje vode boljoj opremljenosti škole i suradnji s drugim ustanovama i različitim društvima
 • daje mišljenje i prijedloge o ponašanju učenika i izvan nje
 • daje mišljenje o organiziranju izleta, ekskurzija, sportskih natjecanja i kulturnih manifestacija te duhovno-pedagoških susreta učenika
 • daje mišljenje i prijedloge o socijalnom i ekonomskom položaju učenika i pružanju odgovarajuće pomoći
 • raspravlja o drugim pitanjima značajnim za rad Škole.
Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Vijeća.
 
Članak 174.
Sjednice Vijeća roditelja saziva predsjednik Vijeća roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži jedna trećina (1/3) članova Vijeća ili ravnatelj škole.
O radu Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi član Vijeća kojeg odredi predsjednik Vijeća.