Statut - XII. OPĆI AKTI ŠKOLE

Indeks Članka

XII. OPĆI AKTI ŠKOLE

Članak 175.
Opći akti Škole su:
 • Statut
 • Pravilnici.
Pravilnici su:
 1. Pravilnik o radu
 2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Škole
 3. Pravilnik o računovodstvu i financijskom poslovanju
 4. Pravilnik o zaštiti od požara
 5. Pravilnik o zaštiti na radu
 6. Pravilnik o kućnom redu
 7. Pravilnik o radu školske knjižnice
 8. Pravilnik o stjecanju i korištenju sredstava učeničkog fonda
 9. Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu
 10. Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda
 11. Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva NKG-a Split
 12. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u školi
 13. Pravilnik o videonadzoru
 14. Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
 15. Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
 16. Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
 17. drugi opći akti sukladno zakonskim odredbama.
Članak 176.
Statut Škole i pravilnici donose se sukladno čl. 153. ovog Statuta.
 
Članak 177.
Opći akti objavljuju se na mrežnoj stranici i na oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana stupanja na snagu, osim ako je aktom dan početka primjene određen drugačije.