Statut - XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Indeks Članka

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 204.
Ovaj Statut stupa na snagu kada ga uz suglasnost Osnivača usvoji Školski odbor, a osmog dana od objave na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole.
Izmjene i dopune Statuta obavljaju se po istom postupku.
Opće akte usklađene s ovim Statutom Škola će donijeti u zakonskom roku od dana stupanja na snagu ovog Statuta.
Do donošenja općih akata iz stavka 3. ovog članka, primjenjuju se odredbe postojećih općih akata koji nisu u suprotnosti s ovim Statutom.
 
Članak 205.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Škole koji je donesen 4. srpnja 2016. godine, kao i Izmjene i dopune Statuta Nadbiskupijske klasične gimnazije „Don Frane Bulić“ Split donesene 27. veljače 2019. godine.
 
Predsjednik Školskog odbora:
mr. sc. don Ante Rako
 
 
Nadbiskup:
mons. Marin Barišić
 
 
 
Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči i mrrežnoj straniciŠkole dana 27. veljače 2020., a stupio je na snagu 6. ožujka 2020.
 
Ravnatelj:
don Josip Dukić, prof.
 
Klasa: 602-03/20-1
Ur. br. 2181-162-20-01-11
U Splitu 25. veljače 2020.