Natječaj za popunu radnog mjesta - pedagog / pedagoginja

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Nadbiskupijska klasična gimnazija „Don Frane Bulić“ Split – s pravom javnosti objavljuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

Pedagog / pedagoginja

1 izvršitelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme – nakon provedenog probnog rada od 6 mjeseci

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane zakonom na koji se poziva. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja:

  • pisanu prijavu na natječaj
  • domovnicu i životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
  • elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Ostali uvjeti propisani Statutom NKG-a Split.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Vrednovanje kandidata obavit će Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatima koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja biti će objavljeno na mrežnoj stranici Škole po isteku Natječaja.

Preslike svih dokumenata treba dostaviti poštom na adresu Škole s naznakom: „za natječaj“.

Dan objave natječaja: 10 . lipnja 2022.

Smatra se da je kandidat prijavom na ovaj natječaj dao svoju privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za realizaciju natječaja.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Split.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Klasa: 602-03/22-01

Ur. br: 2181-162-22-01-29

Split, 9. lipnja 2022.

Ravnatelj:
don Josip Dukić, prof.