Natječaj za radno mjesto - spremač/ica

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i članka 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Nadbiskupijskoj klasičnoj gimnaziji „Don Frane Bulić“ Split – s pravom javnosti, Nadbiskupijska klasična gimnazija „Don Frane Bulić“ Split – s pravom javnosti, Zrinjsko-frankopanska 19, Split, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 

 

1. Spremač/ica – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), zamjena do povratka radnice s bolovanja.

Mjesto rada: Nadbiskupijska klasična gimnazija „Don Frane Bulić“ Split – s pravom javnosti, Zrinjsko-frankopanska 19, Split.

 

2. Uvjeti: 

- Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22).

- Prema članku 10. Pravilnika o radu Nadbiskupijske klasične gimnazije „Don Frane Bulić“ Split, uvjet za spremača/icu je završena osnovna škola. 

- Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

 

Pisana prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana i sadržavati: 

- osobno ime 

- adresa stanovanja 

- broj mobitela ili telefona 

- e-mail adresa 

- naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje 

Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti: 

- životopis, 

- diploma, odnosno dokaz o odgovarajućoj vrsti i stupnju obrazovanja, 

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja, 

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Prilozi, odnosno isprave, koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj prilažu se u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu predočiti izvornike.

Nepravovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene na propisan način, neće se razmatrati.

 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. stavku 1-3 Zakona o civilnim stradalnicima iz  Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) ili članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze propisane zakonom na koji se poziva, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o  ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti dokaze propisane čl. 103. stavkom 1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na poveznici Ministarstva  hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49. st.1 Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju (izvan Republike Hrvatske) dužan je uz prijavu  na natječaj priložiti rješenje, odnosno mišljenje, agencije nadležne za znanost i visoko obrazovanje o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji u skladu sa Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih  obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine“ br. 69/2022). 

 

Za sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama, i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će objaviti poziv za procjenu i vrednovanje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu. U pozivu će biti naveden datum, vrijeme i mjesto procjene te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata. Poziv će se objaviti na mrežnim stranicama Škole (https://www.nkg-split.hr/) te se kandidati neće osobno pozivati, a prijavljene kandidate koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, Škola neće obavještavati.

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole na poveznici: (https://www.nkg-split.hr/). Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom. 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Nadbiskupijskoj klasičnoj gimnaziji „Don Frane Bulić“ Split - s pravom javnosti da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18.). 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se neposredno putem  protokola Škole ili poštom na adresu Škole: Nadbiskupijska klasična gimnazija „Don Frane Bulić“ Split - s pravom javnosti, 21000 Split, Zrinjsko – frankopanska 19, s naznakom ,,Za natječaj – spremač/ica“. 

Kandidati koji su pristupili procjeni i vrednovanju bit će obaviješteni putem mrežne stranice Škole (https://www.nkg-split.hr/) o rezultatima natječaja najkasnije u roku od petnaest dana od dana  sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Nadbiskupijske klasična gimnazije „Don Frane Bulić“ Split - s pravom javnosti nadnevka 19. listopada 2023. godine (https://www.nkg-split.hr/).

 

U Splitu 19. listopada 2023. 

 

Ravnatelj: 

don Josip Dukić, prof.