Plan dopunskog rada

Temeljem članka 75. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23) na Sjednici Nastavničkoga vijeća Nadbiskupijske klasične gimnazije »Don Frane Bulić« Split - s pravom javnosti, dana 27. lipnja 2024. usvojen je sljedeći Plan dopunskog rada za učenike od I. do III. razreda koji imaju negativne ocjene na kraju nastavne godine 2023./2024.

NADNEVAK

 8.00 - 9.30
9.30 - 11.00 11.00 - 12.30 12.30 - 14.00    

Petak, 28. lipnja

Misa zahvalnica i podjela svjedodžbi

Matematika - 1.a, 2.a

 

Ponedjeljak, 1. srpnja

Grčki j. - 2.a, 2.b

Grčki j. - 1.a, 1.b

Fizika - 1.a

Kemija - 1.a

Latinski j. - 1.a

Matematika - 2.a

Geografija - 1.a, 1.b

 

Matematika - 1.a

Matematika - 3.b

Fizika - 2.a

 

Matematika - 3.a

Engleski j. - 3.a

Kemija - 2.a

 
 

Kemija - 3.a

Grčki j. - 3.a, 3.b

 

Utorak, 2. srpnja

Grčki j. - 2.a, 2.b

Grčki j. - 1.a, 1.b

Fizika - 1.a

Kemija - 1.a

Latinski j. - 1.a

Matematika - 2.a

Geografija - 1.a, 1.b

 

Matematika - 1.a

Matematika - 3.b

Fizika - 2.a

 

Matematika - 3.a

Engleski j. - 3.a

Kemija - 2.a

 
 

Kemija - 3.a

Grčki j. - 3.a, 3.b

 

Srijeda, 3. srpnja

Grčki j. - 2.a, 2.b

Grčki j. - 1.a, 1.b

Fizika - 1.a

Kemija - 1.a

Latinski j. - 1.a

Matematika - 2.a

Geografija - 1.a, 1.b

 

Matematika - 1.a

Matematika - 3.b

Fizika - 2.a

 

Matematika - 3.a

Engleski j. - 3.a

Kemija - 2.a

 
 Kemija - 1.a

Kemija - 3.a

Grčki j. - 3.a, 3.b

 

Četvrtak, 4. srpnja

Grčki j. - 2.a, 2.b

Grčki j. - 1.a, 1.b

Fizika - 1.a

Kemija - 1.a

Latinski j. - 1.a

Matematika - 2.a

Geografija - 1.a, 1.b

 

Matematika - 1.a

Matematika - 3.b

Fizika - 2.a

 

Matematika - 3.a

Engleski j. - 3.a

Kemija - 2.a

 
 

Kemija - 3.a

Grčki j. - 3.a, 3.b

 

Petak, 5. srpnja

Grčki j. - 2.a, 2.b

Grčki j. - 1.a, 1.b

Fizika - 1.a

Kemija - 1.a

Latinski j. - 1.a

Matematika - 2.a

Geografija - 1.a, 1.b

 

Matematika - 1.a

Matematika - 3.b

Fizika - 2.a

 

Matematika - 3.a

Engleski j. - 3.a

Kemija - 2.a

 
 

Kemija - 3.a

Grčki j. - 3.a, 3.b

 

Ponedjeljak, 8. srpnja

Grčki j. - 2.a, 2.b

Grčki j. - 1.a, 1.b

Fizika - 1.a

Kemija - 1.a

Latinski j. - 1.a

Matematika - 2.a

Geografija - 1.a, 1.b

 

Matematika - 1.a

Matematika - 3.b

Fizika - 2.a

 

Matematika - 3.a

Engleski j. - 3.a

Kemija - 2.a

 
 

Kemija - 3.a

Grčki j. - 3.a, 3.b

 

Utorak, 9. srpnja

Grčki j. - 2.a, 2.b

Grčki j. - 1.a, 1.b

Grčki j. - 3.a, 3.b

 

Latinski j. - 1.a

Matematika - 2.a

   

Matematika - 1.a

Matematika - 3.b

   

Matematika - 3.a

Engleski j. - 3.a

   

 

RASPORED DOPUNSKOG RADA PO UČIONICAMA

NASTAVNIK

UČIONICA

STJEPAN MIHANOVIĆ

1.A

ZRINKA BILOPAVLOVIĆ

1.B

SANDRA ŽUPANOVIĆ

2.A

S. ANTONIJA DELONGA

2.B

JELENA KUSIĆ

2.B

MAJA LEROTIĆ

3.A

STJEPAN PEREŽA

3.A

ANA ŠEGVIĆ

3.B

Klasa: 602-01/24-12/05
Urbroj: 2181-1-292/01-24-1

U Splitu 27. lipnja 2024.